1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma Marlena Schramm NIP: 6772443657.

2. Przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

3. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika znajdującego się na stronie www.marlenafaerber.com/studio. W przypadku sesji powyżej 6 uczestników opłata za 7 oraz każdego kolejnego uczestnika sesji to 30 zł/os.

4. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto, wystawiam faktury bez vat.

5. Rezerwacja uważa się za potwierdzoną dopiero po dokonaniu 100% opłaty za rezerwację.

6. Zaliczka pobierana jest tylko za wynajem studia, wszystkie usługi dodatkowe płatne są osobno, najpóźniej w dniu rezerwacji.

7. W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem, zaliczka za wynajem jest zwracana w wysokości 50%, przeniesienie terminu jest bezpłatne. W przypadku anulowania rezerwacji później, zaliczka przepada bez możliwości przeniesienia terminu.

8. Wejście do studia jest równoznaczne z akceptacją tegoż regulaminu. Najemca zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem każdą osobę mu towarzyszącą.

9. 5 minut przed końcem czasu najmu obsługa informuje o zbliżającym się zakończeniu najmu. Jeżeli Najemca opuszcza studio później niż w zarezerwowanym terminie, administrator studia fotograficznego ma prawo nałożyć na najemcę karę w wysokości ceny pół godziny najmu danej sali.

10. Wynajem winien zakończyć się doprowadzeniem poszczególnych wynajmowanych sal do stanu sprzed wynajmu.

11. Najemca zobowiązuje się do noszenia czystego zmiennego obuwia na terenie Studia Fotograficznego. Najemca może przynieść ze sobą czyste obuwie z miękką podeszwą, skorzystać z dezynfekowanych kapci lub chodzić na boso. W studio obowiązuje segregacja śmieci.

12. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu Studia Fotograficznego oraz bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie i postępowanie osób mu towarzyszących, co za tym idzie kosztów zniszczeń przez nich wyrządzonych. Koszty wszelkich zniszczeń i zabrudzeń będą oparte o ceny rynkowe przedmiotów i firm sprzątających. Osoba wynajmująca zostanie obciążona tym kosztem na podstawie rachunku.

13. Najemca zobowiązuje się do dbania o powierzone mu mienie. Wiążę się to między innymi z przenoszeniem rzeczy, nie przeciąganiem ich po parkiecie. Zabrania się również chodzenia po parkiecie w szpilkach. Administrator studia fotograficznego ma prawo nałożyć na najemcę karę w wysokości 500 zł za każdy m² uszkodzonego parkietu. Zmiana miejsca dużych elementów wystroju jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu oraz przy pomocy obsługi. Nie wolno przesuwać pianina. 

14. Maksymalny udźwig huśtawki to 100 kg. Na huśtawce może znajdować się tylko jedna osoba lub osoba dorosła z małym dzieckiem. Dzieci mogą korzystać z huśtawki tylko pod uważnym nadzorem rodziców. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia związane z nieodpowiedzialnym korzystaniem z huśtawki. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować nałożeniem kary w wysokości kosztów naprawy lub kosztów nowej huśtawki.

15. Najemca i jego osoby towarzyszące powinni zachowywać się w sposób nienaruszający miru domowego. Głośniejsze sesje (jak np. Live session) powinny być uzgadniane wcześniej z wynajmującym.

16. Niektóre pokoje posiadają tła papierowe, które są wliczone w cenę wynajmu pokoju, z zastrzeżeniem poniższych zasad. Po uzgodnieniu z Najemcą rodzaju tła, jest one przygotowywane i ustawiane wyłącznie przez administratora studia. Uszkodzenie tła (dziury, brud itp.) jest płatne według cennika.

17. W przypadku zakończenia sesji przed końcem ustalonego czasu wynajmu, koszty za niewykorzystany czas rezerwacji nie są zwracane.

18. W przypadku spóźnienia zarezerwowany termin nie zostaje przedłużony o czas spóźnienia.

19. Zabronione jest palenie, picie alkoholu, używanie papierosów elektronicznych i innych używek na terenie całego lokalu.

20. Zabrania się używania materiałów barwiących i sypkich takich jak pióra, konfetti, brokat, farby, olej, mąka itp. Administrator studia fotograficznego ma prawo nałożyć na najemcę karę w wysokości 200 zł za użycie wcześniej wymienionych materiałów bez jego wiedzy.

21. Czworonożni przyjaciele są mile widziani po wcześniejszym zapytaniu. Dodatkowa opłata za psa to 40 zł.

22. Wynajmujący może korzystać tylko z tej sali, która była ustalona między stronami wcześniej.

23. Zabrania się używania mebli, rekwizytów i innych rzeczy z przyległych pomieszczeń wynajętej sali bez zgody wynajmującego, a także robienia zdjęć poza wynajmowaną salą.

24. Studio fotograficzne nie odpowiada za przedmioty osobiste pozostawione na korytarzach i innych pomieszczeniach, ale przechowuje je przez 14 dni. Po upływie tego czasu zostaną zutylizowane.

25. Elementy wnętrz, meble i inne rekwizyty w salach mogą ulec zmianie i odbiegać od zdjęć prezentowanych na stronie.

26. Nagrywanie czystego dźwięku nie jest gwarantowane.

27. Wykorzystanie studia do celów innych niż w punkcie 2 jest zabronione.

28. Zakazane również jest wnoszenie do Studia rzeczy niebezpiecznych.

29. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.

30. W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego oraz po poinformowaniu o tym.

31. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Najemcy w ramach abonamentu na rzecz innych użytkowników lub osób trzecich.

32. Najemcy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów.

33. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie, mailowo lub poprzez sieci społeczne.

34. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 stycznia 2023 roku.

35. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo lub poprzez sieci społeczne.